หน้าหลัก / ผู้จัดการแผนกบัญชี


ผู้จัดการแผนกบัญชี
1.ปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฎหมายของกรมสรรพากร
2.จัดทำงบการเงิน งบดุล  งบกำไรขาดทุน  และรายงานทางการบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้ถูกต้องและตรงกับรายการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
4.วิเคราะห์บันทึกต้นทุน ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอของทรัพย์สิน และค่าโสหุ้ย เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนของสินค้า  
5.จัดทำรายงานภาษีอากรและการคำนวณภาษีของบริษัท เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา
6.วางระบบงานทางบัญชี และวางแผนการตรวจสอบภายใน จัดสรรงาน และหน้าที่ของพนักงานบัญชีภายใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้และความสามารถ
7.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และบันทึกทางการเงินต่างๆ ที่บันทึกไว้ในระบบบัญชี และเอกสารการจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระบบบัญชี และให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
8.ตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารการจัดซื้อให้ถูกต้องและโปร่งใส

สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอยกิ่งแก้ว20/1

จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
สวัสดิการ :
บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจ และสวัสดิการที่ดี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ท่องเที่ยวประจำปี
- เบี้ยขยัน
- โบนัส
- เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น สมรส, คลอดบุตร, อุปสมบท ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
-เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางบัญชี
-มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและต้นทุนในระดับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นอย่างดี
-มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีอากรของสรรพากรที่ใช้ในการทำบัญชี
มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
-มีทักษะในการวางแผน และควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานด้านบัญชีทั้งหมด
-มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีภาวะผู้นำสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
-มีทักษะในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

สนใจตำแหน่งงานนี้ :
ติดต่อ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด
88 ม.3 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หรือส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานการสมัครงานโดยใช้ แบบฟอร์ม


กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

แนบไฟล์ :