หน้าหลัก / ร่วมงานกับแอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาสบริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เน้นการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผู้บริหารมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการตอบโจทย์ความต้องการใช้งานแก่ลูกค้าที่หลากหลาย
บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดีในการทำงานพร้อมเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

Sales Engineer Executive

-Present and Demonstrate company’s products to project owners, architects, specifiers, consultants, contractors, and other related parties to receive specification.
-Liaise with internal parties and clients to ensure projects sales are achieved and ensure smooth collaboration throughout.
-Constantly explore the market for new projects and extend the network of project owners, architects, specifiers, and consultants.
-Negotiate with contractors and owners to agree upon company’s terms and condition.
-Provide technical consultation and support for the customer in detailed.
จำนวน 1 คน

Read More

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

•พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและนำไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายรวมถึงแผนการสื่อสารการตลาดแผนการตลาดดิจิทัลกิจกรรมส่งเสริมการขาย ฯลฯ 
•ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับ บริษัท
•พัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญและประเมินกิจกรรมการตลาดแต่ละด้านวิเคราะห์และนำเสนอต่อผู้บริหาร
•วิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อสร้างแผนการดำเนินการด้านการตลาดเช่นการส่งเสริมการขายกิจกรรมตัวแทนจำหน่ายและกิจกรรมการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
•ทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้กลยุทธ์การตลาดได้อย่างราบรื่น 
•ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
•ดำเนินการวิเคราะห์ตลาดอย่างสม่ำเสมอและแจ้งให้ทราบถึงการส่งเสริมการขายของคู่แข่งและแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสม
•งานอื่นหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 1 คน

Read More

Sales Spec (กทม.และปริมณฑล)

-แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้
-สนับสนุนข้อมูลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่แผนกขาย
-จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 2 คน

Read More

เจ้าหน้าที่ขาย(Sales) กรุงเทพฯและปริมณฑล

-เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ 
-ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย 
-ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน 
-จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ 
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 2 คน

Read More

Programmer

-ดูแล และพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-พัฒนางานเขียนโปรแกรม ด้าน Win App ,Web App
-ดูแลและพัฒนาความปลอดภัยข้อมูลภายในองค์กร
จำนวน 2 คน

Read More

เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (ภาคตะวันตก+ใต้)

1. เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ 
2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย 
3. ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน 
4. จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ 
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 1 คน

Read More

เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (ภาคเหนือ+อีสาน)

1. เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ 
2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย 
3. ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน 
4. จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ 
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 1 คน

Read More