บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เน้นการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผู้บริหารมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการตอบโจทย์ความต้องการใช้งานแก่ลูกค้าที่หลากหลาย
บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดีในการทำงานพร้อมเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

1. จัดเตรียมข้อมูลการทำเงินเดือน สรุปสถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงานทุกแผนกเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร,สรุปชั่วโมงOT,การขาด ลา และมาสาย
2.ขึ้นทะเบียนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพนักงานในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิตและสุขภาพ รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ
3.ควบคุมการเบิกจ่ายสวัสดิการของพนักงานทุกเรื่องให้ตรงตามระเบียบบริษัท
4.เบิกจ่ายยารักษาโรค และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.ดูแลเรื่องการทำความสะอาดของแม่บ้าน และความเรียบร้อย
6.ควบคุมการเบิก-คืนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โปรเจคเตอร์, Note Book
7.ติดต่อกับบริษัท Shell ในเรื่องการทำบัตรเพิ่มบัตร การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บัตร
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
จำนวน 1 คน

Read More

Assistant Business Development Manager / Spec Manager

1.เจรจาเพื่อวางสเปค&เสนอขายโครงการแก่ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ
2.เสนอขายสินค้าให้กับเจ้าของโครงการโดยตรงทั้งงานใหม่และงาน Renovate
3.สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
จำนวน 1 คน

Read More

Sales Spec (กทม.และปริมณฑล)

-แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้
-สนับสนุนข้อมูลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่แผนกขาย
-จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 2 คน

Read More

Site Engineer (สมุทรปราการ)

- ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า
- เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้
  งาน
- ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจากผลิตภัณฑ์และการใช้งานรวมถึงการติดตั้ง
จำนวน 2 คน

Read More