หน้าหลัก / ร่วมงานกับแอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาสบริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด
บริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เน้นการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผู้บริหารมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการตอบโจทย์ความต้องการใช้งานแก่ลูกค้าที่หลากหลาย
บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดีในการทำงานพร้อมเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

 


เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด-ภาคตะวันออก

1. เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ
2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย
3. ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน
4. จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 1 คน

Read More

Site Engineer (สมุทรปราการ)

-ถอดแบบก่อสร้าง ประเมินราคาค่าติดตั้ง เพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย
-ตรวจสอบหน้างาน และควบคุมช่างให้ติดตั้งงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท
-ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจากผลิตภัณฑ์และการใช้งานรวมถึงการติดตั้งสินค้า
จำนวน 1 คน

Read More

Strategic Marketing Manager

1.ควบคุมการจัดการด้านการขายผ่านช่องทาง เว็บไซต์ Kansadcenter.com และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
2.ควบคุมการประสานงานการขายงานกันสาดเซ็นเตอร์กับลูกค้า – ประสานงานกับแผนกเทคนิคเพื่องานติดตั้งกันสาด
ประสานงานแผนกการเงิน ในการรับเงินจากลูกค้า – สั่งจ่ายค่าแรง T2K
3.ช่วยวิเคราะห์หาช่องทางการ Update ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ Kansadcenter.com 
4.ควบคุมงาน การ Update สถานะและโปรโมชั่นสำหรับ Facebook (Amperam / Kansadcenter)
5.ประสานงานกับ Supplier  และช่วยหาสื่อใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาและโปรโมทเว็บไซต์ Kansad
6.จัดหาและติดต่อ สื่อโฆษณาในนิตยสารต่างๆ เช่น กรุงเทพธุรกิจ และสื่อใหม่ๆ
7.คิดโปรโมชั่นใหม่ๆ ออกแบบใบแจ้งโปรโมชั่น และสรุปผลโปรโมชั่น (รายเดือน / ไตรมาส / ปี)
8.สรุปยอดขาย สำหรับการ Present Management และจัดทำรายงานยอดขาย เพื่อสำหรับวิเคราะห์ด้านต่างๆ 
9.สรุปรายการสั่งซื้องานด้านโปรโมชั่นเพื่อทำการเปิด PR. ประจำเดือน (ส่วนเฉพาะแผนกกลยุทธ์การตลาด)
10.ประสานงานกับฝ่ายขาย และ PC. เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การขาย
11.ดูแลช่องทางการขาย Outlet
จำนวน 1 คน

Read More

Senior Programmer

-ดูแล และพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-พัฒนางานเขียนโปรแกรม ด้าน Win App ,Web App
-ดูแลและพัฒนาความปลอดภัยข้อมูลภายในองค์กร
จำนวน 2 คน

Read More

Asst.Techincal and QA Manager

- ตรวจสอบรายงานและควบคุมการทดสอบสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำเข้าสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ติดต่อประสานงานและส่งตัวอย่างสินค้าต่างๆ ไปทดสอบ พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องทดสอบในห้อง LAB, คู่มือการสอบเทียบ
 
จำนวน 1 คน

Read More

Sales Spec (กทม.และปริมณฑล)

-แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้
-สนับสนุนข้อมูลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่แผนกขาย
-จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 2 คน

Read More