หน้าหลัก / ร่วมงานกับแอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาสบริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เน้นการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผู้บริหารมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการตอบโจทย์ความต้องการใช้งานแก่ลูกค้าที่หลากหลาย
บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดีในการทำงานพร้อมเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

Export Sales Executive

•    Communicate and coordinate  with oversea customers and build business relationship 
•    Explore and develop new business opportunities in southeast Asia
•    Generate export sales
•    Prepare quotation for oversea customers
•    Travel overseas to meet potential customers
จำนวน 2 คน

Read More

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (สมุทรปราการ)

- รายงานทะเบียนทรัพย์สิน
- ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ยื่นแบบ ภงด 3,53, ภพ30, ภงด 50,51
- งานปิดงบการเงิน
- ใช้โปรแกรม winspeed ในการทำงาน
จำนวน 1 คน

Read More

Project Sales Manager/ Specification Manager tle

-Develop and nurture relationships with key decision makers including architects, specifiers, developers, consultants, project owners and main/turnkey contractors.
-Present and ensure all products assigned by the company are specified in construction projects. 
-Provide advice and follow up on subordinates to receive specification for company’s products.
-Coordinate with other parties to track project progress and turn specification into sales to achieve sales target.
-Preparing project lists, specification intake list and identifying potential sales targets.
-Prepare weekly visit report, sales forecast, sales analysis report, and monthly presentation to present to management. 
-Analyze customers and key decision makers and set up action plan for promotion, factory visit, promotional events and loyalty programs.
-Manage architects database and assign appropriately to subordinates.
-Extend the network of architects, specifiers, developers, consultants, project owners and main/turnkey contractors.
-Other tasks or assignments as assigned by management team.
จำนวน 1 คน

Read More

Sales Engineer Executive

  • Present and Demonstrate company’s products to project owners, architects, specifiers, consultants, contractors, and other related parties to receive specification.
  • Liaise with internal parties and clients to ensure projects sales are achieved and ensure smooth collaboration throughout.
  • Constantly explore the market for new projects and extend the network of project owners, architects, specifiers, and consultants.
  • Negotiate with contractors and owners to agree upon company’s terms and condition.
  • Provide technical consultation and support for the customer in detailed.
จำนวน 1 คน

Read More

Strategic Marketing Manager

1.ควบคุมการจัดการด้านการขายผ่านช่องทาง เว็บไซต์ Kansadcenter.com และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
2.ควบคุมการประสานงานการขายงานกันสาดเซ็นเตอร์กับลูกค้า – ประสานงานกับแผนกเทคนิคเพื่องานติดตั้งกันสาด
ประสานงานแผนกการเงิน ในการรับเงินจากลูกค้า – สั่งจ่ายค่าแรง T2K
3.ช่วยวิเคราะห์หาช่องทางการ Update ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ Kansadcenter.com 
4.ควบคุมงาน การ Update สถานะและโปรโมชั่นสำหรับ Facebook (Amperam / Kansadcenter)
5.ประสานงานกับ Supplier  และช่วยหาสื่อใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาและโปรโมทเว็บไซต์ Kansad
6.จัดหาและติดต่อ สื่อโฆษณาในนิตยสารต่างๆ เช่น กรุงเทพธุรกิจ และสื่อใหม่ๆ
7.คิดโปรโมชั่นใหม่ๆ ออกแบบใบแจ้งโปรโมชั่น และสรุปผลโปรโมชั่น (รายเดือน / ไตรมาส / ปี)
8.สรุปยอดขาย สำหรับการ Present Management และจัดทำรายงานยอดขาย เพื่อสำหรับวิเคราะห์ด้านต่างๆ 
9.สรุปรายการสั่งซื้องานด้านโปรโมชั่นเพื่อทำการเปิด PR. ประจำเดือน (ส่วนเฉพาะแผนกกลยุทธ์การตลาด)
10.ประสานงานกับฝ่ายขาย และ PC. เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การขาย
11.ดูแลช่องทางการขาย Outlet
จำนวน 1 คน

Read More

ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคและพัฒนา (Installation&Development)(สมุทรปราการ)

- ดูแลการให้บริการติดตั้งหลังคา , กันสาด ให้แก่ลูกค้าเจ้าของบ้านที่พักอาศัย และโครงการต่าง ๆ ชองบริษัท
- จัดหา Fixer/Supcontractor ให้เพียงพอต่อการติดตั้งงานหลังคากันสาด kansadcenter, D lite, D Glas หรือ งาน FRP อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแล การประมาณราคา, เทคนิคการติดตั้งเพื่อความสวยงาม และไม่รั่วซึมของงานหลังคา จัดทำแบบมาตรฐาน หรือแบบเฉพาะสำหรับงานตามลูกค้าต้องการ คัดเลือก Fixer, ควบคุมต้นทุนเพื่อการเสนอราคาตามโครงสร้างราคาบริษัท,  ควบคุมเวลาการติดตั้งและคุณภาพงานติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ  ในการส่งมอบงานแต่ลูกค้า
- แก้ไขปัญหางานติดตั้งกรณีที่ส่งมอบงานไม่ได้หรือมีปัญหาการติดตั้ง ทั้งจาก Fixer , วัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง, หรือด้านเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานติดตั้ง โดยประสานงบานกับฝ่ายโครงการของลูกค้า เพื่อให้การส่งมอบและวางบิล สอดคล้องต่อเงื่อนไขการเงินของบริษัท
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 1 คน

Read More

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สมุทรปราการ)

1. ดูแลงานด้านจัดซื้อและธุรการ งานบริการสำนักงาน และงานอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
2. ควบคุมสัญญาการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่อสัญญาใบอนุญาต การทำประกันภัย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันกับบริษัท
3. จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง , จัดทำงบประมาณ และควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
จำนวน 1 คน

Read More

Sales Spec (กทม.และปริมณฑล)

-แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้
-สนับสนุนข้อมูลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่แผนกขาย
-จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 2 คน

Read More

Site Engineer (สมุทรปราการ)

- ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า
- เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้
  งาน
- ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจากผลิตภัณฑ์และการใช้งานรวมถึงการติดตั้ง
จำนวน 2 คน

Read More

เจ้าหน้าที่ขาย(Sales) กรุงเทพฯและปริมณฑล

1. เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ 
2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย 
3. ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน 
4. จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ 
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 2 คน

Read More