หน้าหลัก / ร่วมงานกับแอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาสบริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เน้นการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผู้บริหารมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการตอบโจทย์ความต้องการใช้งานแก่ลูกค้าที่หลากหลาย
บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดีในการทำงานพร้อมเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

Export Sales Executive

-Communicate and coordinate  with oversea customers and build business relationship 
-Explore and develop new business opportunities in southeast Asia
-Generate export sales
-Prepare quotation for oversea customers
-Travel overseas to meet potential customers
จำนวน 2 คน

Read More

Sales Engineer Executive

-Present and Demonstrate company’s products to project owners, architects, specifiers, consultants, contractors, and other related parties to receive specification.
-Liaise with internal parties and clients to ensure projects sales are achieved and ensure smooth collaboration throughout.
-Constantly explore the market for new projects and extend the network of project owners, architects, specifiers, and consultants.
-Negotiate with contractors and owners to agree upon company’s terms and condition.
-Provide technical consultation and support for the customer in detailed.
จำนวน 1 คน

Read More

เจ้าหน้าที่การเงิน(สมุทรปราการ)

-จัดทำและตรวจสอบรายงานสรุปการขายและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-พิจารณาวงเงินเครดิตให้ลูกค้าเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
-ติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขรวมทั้งการติดตามทางถามลูกหนี้มีปัญหาค้างชำระหนี้ 
-และหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 1 คน

Read More

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สมุทรปราการ)

1. ดูแลงานด้านจัดซื้อและธุรการ งานบริการสำนักงาน และงานอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
2. ควบคุมสัญญาการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่อสัญญาใบอนุญาต การทำประกันภัย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันกับบริษัท
3. จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง , จัดทำงบประมาณ และควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
จำนวน 1 คน

Read More

เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด-ภาคตะวันออก

1. เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ
2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย
3. ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน
4. จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 1 คน

Read More

Site Engineer (สมุทรปราการ)

- ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า
- เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้
  งาน
- ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจากผลิตภัณฑ์และการใช้งานรวมถึงการติดตั้ง
จำนวน 2 คน

Read More

เจ้าหน้าที่ขาย(Sales) กรุงเทพฯและปริมณฑล

-เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ 
-ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย 
-ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน 
-จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ 
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 2 คน

Read More

Programmer

-ดูแล และพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-พัฒนางานเขียนโปรแกรม ด้าน Win App ,Web App
-ดูแลและพัฒนาความปลอดภัยข้อมูลภายในองค์กร
จำนวน 2 คน

Read More