MAXIL Shield สุดยอดชั้นเคลือบหลังคาโปร่งแสงยุคปัจจุบัน

MAXIL Shield สุดยอดชั้นเคลือบหลังคาโปร่งแสงยุคปัจจุบัน


    การพัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิตของมนุษย์เรา ทำให้ก่อเกิดมลภาวะ ไม่ว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเกิดปฏิกริยากับน้ำและออกซิเจนจนแปรสภาพเป็นกรดซัลฟูริค โดยมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เรียกว่า "ขบวนการออกซิเดชั่น" ส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดล้อมในวงกว้าง และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัสดุโครงสร้างอาคาร และที่สำคัญมีผลกระทบโดยตรงกับหลังคาซ่ึงเป็นโครงสร้างที่รับน้ำฝน "ฝนกรด" ตลอดเวลาทำให้เสื่อมสถาพอย่างรวดเร็ว
     เพื่อพิสูจน์คุณภาพชั้นเคลือบหลังคาโปร่งแสง เราจึง “จำลองสภาวะฝนกรดเร่งปฏิกิริยา 30 นาที” เปรียบเทียบระหว่างชั้นเคลือบ MAXIL® Shield (ของ แอมเพิลไลท์) และ Gel Coat (ของผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่น)


      MAXIL® Shield เป็นชั้นเคลือบคุณภาพสูง สามารถลดผลกระทบจากกรดซัลฟูริคที่เกิดจาก"ฝนกรด" ได้ดี จึงช่วยยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาอาคารได้อย่างดีเยี่ยม