Shading Coefficient (SC) สัมประสิทธิการบังเงา

Shading Coefficient (SC) สัมประสิทธิการบังเงา


ปริมาณความร้อนที่ผ่านเข้าไปภายในอาคาร เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ค่าใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอาคาร
ที่มีการปรับอากาศ ปริมาณความร้อนทำให้ระบบปรับอากาศต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมาก วัสดุบังแดด หรือวัสดุ
โปร่งแสงใช้กับอาคารที่มีประสิทธิภาพสูงต้องมีคุณสมบัติช่วยลดความร้อนเข้าภายในอาคาร โดยสามารถวัดผล
จากค่า Shading Coefficient หรือเรียกง่ายๆว่าค่า SC สัมประสิทธิ์การบังเงา
คำถาม : ค่า SC สัมประสิทธิการบังเงาคืออะไร? 
คำตอบ : ค่า SC คือค่าที่จะบอกเราว่าวัสดุบังเงานั้นๆ มีผลทำให้อาคารได้รับรังสีความร้อนกี่ % เช่นถ้าค่า 
           SC = 0.6 ก็แปลว่าวัสดุบังเงานั้น ปล่อยให้รังสีความร้อนผ่านเข้ามาในอาคารได้ถึง  60% นั่นเอง

รังสีความร้อนที่มีผลต่ออาคารมี 3 ส่วนที่สำคัญ 
1. Reflect คือ ค่าความร้อนสะท้อนกลับ 
2. Absorb คือ ค่าความร้อนดูดซับและแผ่รังสี  โดยส่วนนึงจะ
แผ่ออกสู่นอกอาคาร และอีกส่วนหนึ่งจะแผ่เข้าสู่ภายในอาคาร
3. Direct คือ ค่าความร้อนโดยตรง ที่เข้าสู่ภายในอาคาร 
โดยทั่วไปค่าความร้อนที่พิจารณาเลือกใช้หลังคาและผนังโปรงแสง มี  2 เรื่องหลักดังต่อไปนี้
1. ค่าความร้อนส่องผ่าน  (Heat Transmission) = ความร้อนโดยตรง + ความร้อนที่ดูดซับและแผ่รังสี 
2. ค่าสัมประสิทธิ์การบังเงา (Shading Coefficient)