หน้าหลัก / ข้อควรรู้แอมเพิลโฟล


ข้อควรรู้แอมเพิลโฟล
กล่องระบายอากาศสำหรับรูป แอมเพิลโฟลว์

กล่องระบายอากาศสำหรับรูป แอมเพิลโฟลว์

View 437

ปัจจุบันสภาวะอากาศมีความร้อนเพิ่มมากขึ้นทำให้ภายในอาคารมีอากาศร้อนสะสม อบอ้าว มีกลิ่นอับ และฝุ่นละออง เกิดสภาวะแวดล้อมไม่ดี ส่งผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานลดลง

Read More