หน้าหลัก / ข้อควรรู้แอมเพิลโฟล


ข้อควรรู้แอมเพิลโฟล
Ampelflow กับประสิทธิภาพการระบายอากาศ

Ampelflow กับประสิทธิภาพการระบายอากาศ

View 901

อาคารปฏิบัติงานที่ดีควรมีการไหลเวียนของอากาศเพื่อนำอากาศเย็นเข้ามาผลักดันอากาศร้อนออกสู่ภายนอกอาคาร กล่องระบายอากาศช่วยให้อากาศร้อนถ่ายเทออกสูภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More
กล่องระบายอากาศสำหรับรูป แอมเพิลโฟลว์

กล่องระบายอากาศสำหรับรูป แอมเพิลโฟลว์

View 1807

ปัจจุบันสภาวะอากาศมีความร้อนเพิ่มมากขึ้นทำให้ภายในอาคารมีอากาศร้อนสะสม อบอ้าว มีกลิ่นอับ และฝุ่นละออง เกิดสภาวะแวดล้อมไม่ดี ส่งผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานลดลง

Read More